REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów w sklepie internetowym pod adresem: https://marcinczop.com zwanym dalej Sprzedawcą, jest Marcin Czop, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą:
MARCIN CZOP AUTORSKA PRACOWNIA BIŻUTERII
ul. Racławicka 24/64
30-075 Kraków
REGON: 363628237
NIP: 6751264286
Firma jest wpisana do CEIDG
Numer rachunku bankowego: 14 1050 1445 1000 0092 2390 4005 ING Bank Śląski
2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym, zamiennie Klientem (w tym również Konsument).
3. Korzystanie z usług Sklepu następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, który stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym, a która może być zmieniona jedynie za wyraźnym porozumieniem stron na piśmie, pod rygorem nieważności. Składając zamówienie Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
4. Administratorem Sklepu jest Marcin Czop, któremu przysługuje wyłączne prawo do jego prowadzenia.
5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z adresu sklep@marcinczop.com, telefonicznie +48 515 397 806 bądź poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sklepu.

§2 DEFINICJE

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta
FORMULARZ ZAMÓWIENIA –interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KONTO KLIENTA– zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym,  oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta.
KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Wszelkie regulacje dotyczące KLIENTA dotyczą również Konsumenta, chyba że w Regulaminie wskazano inaczej.
PRODUKT (TOWAR) – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma lub usługa dodatkowa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
SKLEP – sklep internetowy prowadzony pod adresem marcinczop.com.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.
USŁUGA DODATKOWA – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
ZAMÓWIENIE – proces zakupu towaru oferowanego w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE – zamówienie, które realizowane jest przez Sprzedawcę według specyfikacji podanej przez danego Klienta.

§3  INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Wszystkie Produkty przedstawione na stronie Sklepu są nowe, wykonane w oparciu o projekty autorstwa Marcina Czopa i podlegają ochronie praw autorskich.
2. Każdy z produktów jest wykańczany ręcznie, co wpływa na minimalne różnice pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami takiego samego towaru. Wykorzystywane w produktach kamienie szlachetne są materiałami naturalnymi i niepowtarzalnymi- mogą one różnić się od siebie barwą, stopniem jej nasycenia, odcieniem, rozmieszczeniem inkluzji, rysami wchodzącymi w integralną cześć surowców- są to cechy naturalne i nie mogą podlegać reklamacji. Wykorzystanie tych materiałów nie świadczy o istnieniu wad fizycznych Towaru.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość różnic odcienia kolorów wytwarzanych stopów metali.
3. Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a mają jedynie charakter informacyjny. Dopuszcza się różnice w kolorystyce Produktów, wynikającą z różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu a sfotografowanym oryginałem Produktu.
Na wygląd towarów ma wpływ m.in. zamówiony rozmiar oraz ustawienia parametrów urządzenia na którym są przeglądane; Właściwości i parametry towarów zawarte są w opisie produktu.
4. Sprzedawca informuje, że Produkty powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom oraz czyszczone (odświeżane) zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami z użyciem profesjonalnych preparatów do tego przeznaczonych.
5. Produkty nie powinny mieć kontaktu z alkoholem, środkami żrącymi, rozpuszczalnikami, barwnikami, materiałami barwiącymi, nie powinny być prane ani czyszczone nieodpowiednimi środkami chemicznymi. Nie należy używać Produktów w trakcie prac domowych, ponieważ może  to je narażać na uszkodzenia mechaniczne lub chemiczne.
Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

§4  CENY

1. Zamieszczone na Stronie internetowej Sklepu ceny towarów, są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie. Cena, która widnieje przy Produkcie w chwili jego zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży Produktu.
3. Wszelkie promocje obowiązujące w Sklepie nie łączą się z żadnymi promocjami stosowanymi przez Sprzedawcę. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że zasady obowiązywania akcji promocyjnej wyraźnie będą przewidywały możliwość łączenia kilku różnych promocji.
4. Poniższe postanowienia znajdują zastosowanie wobec oferowanych przez Sprzedawcę kart podarunkowych- voucherów (zamiennie nazywanymi bonami)
– voucher jest bonem zniżkowym i może zostać wykorzystany przy zakupie o minimalnej wartości 1000zł
– vouchera nie można łączyć z innymi promocjami, chyba że w warunkach promocji danego towaru wyraźnie zastrzeżono co innego
– bony nie podlegają wymianie na środki pieniężne
– vouchery obowiązują tylko w określonym terminie, o czym Klient zostaje każdorazowo poinformowany
– przedłużenie ważności bonu nie jest możliwe
– w przypadku bonów rabatowych imiennych, prawa do ich wykorzystania nie można przenosić na innych Klientów (Użytkowników)
– bony nie mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów przesyłki
– w ramach jednego zamówienia Klient może wykorzystać wyłącznie jeden bon
– vouchery mogą być ograniczone do wybranych produktów. Nie można ich wówczas przenosić na inne produkty.
– w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży towarów nabytych z wykorzystaniem vouchera, Sprzedawca zwróci należne środki pieniężne t.j. z pominięciem kwoty na którą opiewa voucher.

§5  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.
2. W celu dokonywania zakupów w Sklepie można utworzyć Konto Klienta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub złożyć zamówienie jako Gość. W przypadku rejestracji potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane na skrzynkę mailową Klienta. Klient jest zobowiązany do przechowywania danych niezbędnych do rejestracji w Sklepie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie. Zarówno rejestracja jak i złożenie zamówienia bez rejestracji jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Składania zamówień w Sklepie dokonuje się za pomocą odpowiedniego formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu.
Po złożeniu zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia Klient otrzyma automatyczną wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia wysłaną na podany przez Niego w zamówieniu adres e-mail.
4. Zamówienia (w szczególności dotyczy to zamówień indywidualnych) można także składać za pośrednictwem wiadomości elektronicznej e-mail pisząc na adres sklep@marcinczop.com. Zamówienie takie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, chyba że strony uzgodniły inaczej. Wówczas wszelkie zmiany powinny być utrwalone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
6. Pomimo wysłanego potwierdzenia, o którym mowa powyżej, w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia Sprzedawca może:
– odmówić przyjęcia Zamówienia – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy albo
– złożyć propozycję zmiany Zamówienia – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja nowych warunków umowy przez Kupującego w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania e-maila od Sprzedawcy Po tym czasie Zamówienie zostaje anulowane.
7. Sprzedawca dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do zamówienia, jednak  jest ona rozpatrywana indywidualnie. W celu weryfikacji możliwości korekty złożonego zamówienia Klient proszony jest o kontakt ze Sklepem

§6  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. W przypadku zaksięgowania wpłaty po godzinie 15.00 realizacja Zamówienia zaczyna się następnego dnia roboczego.
2. Czas realizacji zamówienia przez sklep wynosi do 15 dni roboczych.

Dostawa zrealizowanego zamówienia odbywa się za pośrednictwem:

-firmy kurierskiej DPD – czas dostawy maksymalnie 4 dni robocze;

-paczkomatu Inpost – czas dostawy maksymalnie 4 dni robocze;

Szczegółowe informacje na temat terminów doręczeń są określone w Regulaminach poszczególnych przewoźników.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, a także informacja o wysyłce zrealizowanego zamówienia jest przesyłane przez Sprzedawcę z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Kupującego podany przez Niego w zamówieniu.
4. W przypadku przyjęcia Zamówienia Indywidualnego Sprzedawca może poprosić o wpłacenie zadatku.
5. W wyjątkowych przypadkach, Sprzedawca dopuszcza dłuższy termin realizacji zamówienia, o którym obowiązany jest poinformować Klienta w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji, brak zmiany lub wycofania zamówienia przez Klienta w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania e-maila od Sprzedawcy, oznacza wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zgodnie z przewidywaniami Sprzedawcy.
Jeżeli Kupujący nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane, a wpłacone zaliczki zwrócone, niezwłocznie przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn przez niego niezawinionych lub od niego niezależnych.
7. O wszelkich Urlopach zaplanowanych przez Sprzedawcę Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy sprzedaży.
8. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury VAT zgodnie z życzeniem Kupującego. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, zgłoszone przy składaniu zamówienia albo nie później niż w terminie 7 dni od dokonania odbioru Produktu (w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży już zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, Klient obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy paragon dokumentujący tę sprzedaż, poprzez jego dołączenie do kopii faktury).Faktura VAT wystawiana jest przez Sprzedawcę po uprzednim przedstawieniu przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury. Brak podania przez Klienta wszystkich danych koniecznych dla prawidłowego wystawienia faktury w terminie 7 dni od odbioru Produktu, zwalnia Sprzedawcę z obowiązku wystawienia faktury.
9. Sprzedawca obowiązany jest potwierdzić na piśmie Klientowi wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy sprzedaży Produktu. Potwierdzenie to Sprzedawca doręcza Klientowi wraz z zakupionym Produktem

§7 FORMY PŁATNOŚCI

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
– przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia (w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia)

– poprzez ‘przelewy24’

§8 WYSYŁKA

1. Zakupiony Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
2. Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jeżeli kurier nie zastanie Klienta pod wskazanym przez Klienta adresem, powinien pozostawić awizo.
W szczególnych wypadkach Klient ma możliwość odbioru osobistego zrealizowanego zamówienia, jednak wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru dokonanym telefonicznie, za pośrednictwem maila lub innych kanałów komunikacji.
3. Koszty związane z wysyłką Produktu do Klienta, ponosi Kupujący.
Odbiór osobisty – 0,00 zł (ze względu na specyfikę wykonywanej pracy proszę o wcześniejszy kontakt celem umówienia spotkania)
Kurier – Standard – 25,00 zł
Kurier – Express -35,00

Paczkomat – 20,00 zł
Powyższe ceny są cenami brutto.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kosztów przesyłki związanych z realizacją konkretnego zamówienia, z uwagi na jego wartość, ilość Produktów, specyficzny charakter Produktu wymagający specjalnego opakowania w transporcie itp.
Ostateczną wysokość kosztu przesyłki danego Produktu do Klienta na terytorium Polski, Sprzedawca każdorazowo wskaże Klientowi w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.
4. Zamówienia, w których miejscem odbioru Towarów miałoby być miejsce znajdujące się poza terytorium Polski,
wykonywane będą jedynie po uprzednim skontaktowaniu się przez Klienta ze Sprzedawcą oraz uzgodnieniu warunków realizacji zamówienia, w tym indywidualnych kosztów wysyłki.
5. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie, oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę).
Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i zobowiązany do sporządzenia w obecności kuriera  stosownego protokołu szkody oraz niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy.

§9  ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
–  sposób korzystania z usług lub cel rejestracji Kupującego jest sprzeczny z zasadami funkcjonowania Sklepu,
–  Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
–  działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
–  otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
–  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do konta,
– Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
–  podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą (w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych) a których nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany przez Kupującego adres e-mail. Wypowiedzenie umowy skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Kupującego może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail lub na adres siedziby Sprzedawcy.
4. W przypadku rezygnacji z Zamówienia Indywidualnego Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania Zadatku na pokrycie poniesionych przez siebie kosztów związanych z przystąpieniem do realizacji Zamówienia indywidualnego złożonego przez Klienta (m. in. zakup niezbędnych materiałów takich jak kruszec czy kamienie).
5. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
6. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni.

§10  ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2  Oświadczenie odstąpienia od umowy należy złożyć w formie pisemnej wysyłając na adres e-mail Sprzedawcy lub pocztą na adres siedziby firmy. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać TUTAJ.
3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi, potwierdzenie odebrania świadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
4. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.
Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysyłając Produkt na adres siedziby Sprzedawcy.
Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W przypadku towarów wykonanych z użyciem kamieni szlachetnych, pereł lub innych wartościowych surowców, w razie wątpliwości co do ich oryginalności, zwrotne przyjęcie przez Sprzedawcę będzie możliwe dopiero po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy, potwierdzającej tożsamość oryginału Produktu
5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:
5.1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz
5.2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
5.3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Zwracany Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu.
6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
6.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy (dotyczy obrączek ślubnych, zamówień indywidualnych oraz  biżuterii grawerowanej);
6.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
6.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w szczególności zwrotowi nie podlegają obrączki ślubne, biżuteria wykonywana na zamówienie indywidualne oraz personalizowana np. poprzez grawerowanie;
6.4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności;
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych do wykonania przelewu lub przekazu pieniężnego, a także gdy podane przez Klienta dane są błędne.
Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu danych lub poprawnych danych od Klienta.

§11. REKLAMACJE

1. Wobec Klientów będących Konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w okresie dwóch lat od momentu wydania Towaru na warunkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
2. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi Klient powinien poinformować o swoim zamiarze Sklep, a następnie odesłać Towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym na adres siedziby firmy. Formularz reklamacyjny można pobrać TUTAJ lub skorzystać z innego dokumentu zawierającego:
– dane kontaktowe Klienta (imię, nazwisko, telefon kontaktowy adres e-mail),
– numer zamówienia,
– datę zakupu,
– dokładny opis przyczyny reklamacji Towaru (ewentualny protokół szkody)
– preferowany przez Klienta sposób rozwiązania reklamacji.
3. Odsyłany Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Jeśli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona Sprzedający zwróci Klientowi koszt przesyłki.
Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i powiadomi Klienta o podjętych działaniach w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki reklamacyjnej, zawierającej wszelkie niezbędne dane do jej rozpatrzenia.  O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie.
4. Sprzedawca nie uwzględni reklamacji:
–  obejmujących pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry towaru, np. rozmiar pierścionka).
– gdy stwierdzona zostanie ingerencja zewnętrzna w reklamowany towar (naprawy na własną rękę przez innych jubilerów)
– towaru z uszkodzeniami mechanicznymi lub wynikającymi z nieprawidłowego użytkowania oraz konserwacji.
5. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, reklamowany towar zostanie zwrócony Klientowi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.
W razie stwierdzenia uszkodzeń, nie wynikających z winy Sprzedawcy, Klient zostanie poinformowany o fakcie i ewentualnym koszcie naprawy.
W przypadku wady lub uszkodzenia wynikającego z winy Sprzedawcy towar zostanie naprawiony lub wymieniony i odesłany Klientowi na koszt Sprzedawcy.

§12 SPORY

1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania i dochodzenia roszczeń. Kupujący może m.in.:
– zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
– zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
– uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

§13  POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wraz ze złożeniem zamówienia w Sklepie Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu zamówienia w celu jego realizacji, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, oraz w celach komunikacyjnych i marketingowych (przedstawienia oferty Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu).
Dane te nie są przez Sprzedawcę przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
Sklep przetwarza dane Klienta zgodnie z prawem i z zachowaniem poufności.
2. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientów za wyjątkiem przekazywania danych niezbędnych do realizacji wysyłki zamówionego towaru do Klienta.
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Sklep korzysta z plików Cookies w celu poprawienia jakości usług. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Cookies.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o wyrobach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.)
2. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
3. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
4. Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klienta w zakresie zamówień, których realizacja została już podjęta przez Sklep.

FIRMA

MARCIN CZOP
AUTORSKA PRACOWNIA BIŻUTERII
ul. Racławicka 24/64,
30-075 Kraków

NIP: 6751264286
ING: 14 1050 1445 1000 0092 2390 4005

PRACOWNIA

ul. Racławicka 24/63,
30-075 Kraków

tel. +48 515 397 806
marcinczop.p@gmail.com

Ze względu na specyfikę wykonywanej pracy, 
proszę o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania.